Pengertian Agama Islam Secara Bahasa dan Istilah Islam

Secara bahasa pengertian islam bermakna berserah diri, tunduk, patuh dan ta’at. Maksudnya mengenai kalimat tersebut yaitu kepatuhan dan ketundukan yang ditunjukkan kepada Allah SWT.
Definisi islam menurut Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya tunduk kepada-Nya dengan penuh ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik.
Pengertian Agama Islam Secara Bahasa dan Istilah Islam

Islam merupakan agama yang Allah turunkan kepada semua Rasul-Nya dari sejak Rasul pertama hingga yang terakhir, agar ia menjadi rahmat bagi seluruh makhluk alam ini. 

Islam datang dalam bentuk konsep, aturan, undang-undang, prinsip serta ideologi yang harus diberlakukan kepada setiap manusia agar manusia meraih kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.
Secara Istilah pengertian islam lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh para ulama. Yang demikian itu karena adanya hadits Rasullah SAW yang menjelaskan makna Islam, diantaranya adalah sebagai berikut ini :
  • Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada illah melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum dibulan Ramadhan dan pergi Haji ke baitullah jika mampu. ( Potongan hadits Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim)
  • Islam itu memiliki delapan saham; Islam itu sendiri merupakan saham, shalat juga termasuk saham, zakat adalah saham, shaum adalah saham, Haji termasuk saham, amar ma’ruf termasuk saham, nahi munkar termasuk saham, berjihad termasuk saham, maka celakalah orang yangn tidak memiliki saham itu. (HR. Al Bazzar)

Tinggalkan komentar